Farlig avfall

Farlig avfall er avfall som kan medføre fare for liv, miljø og helse. Derfor er det svært viktig at farlig avfall blir håndtert på riktig måte. Oppstår det farlig avfall i bedriften, har dere ansvar for å vurdere om avfallet er farlig. 

Vanlige væsker og kjemikalier

  • Bekjempningsmidler
  • Maling, lim og lakk
  • Syrer
  • Baser
  • Løsemidler
  • Rengjøringsmidler
  • Drivstoff og fyringsolje
  • Spillolje

Hvorfor sortere farlig avfall?

  • Farlig avfall er leveringspliktig. Som avfallsbesitter plikter du å levere inn farlig avfall til godkjent mottak. 
  • Ved å levere inn farlig avfall til godkjent mottak sørger du for at det ikke kommer til skade på mennesker eller miljø.

Design og utvikling : Luculentus as - Trondheim